Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wyświetl stronę główną » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach, Irządze 126, 42-446 Irządze, e-mail: sp.irzadze@vp.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@irzadze.pl lub tel. 34-35-43-009
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2023 poz. 900) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. 2022 poz. 2230) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane
  • Prawo do sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych, w przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznie usunięcia danych; prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych; w przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany
  • Prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego Prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny)
  • Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dotyczy to tylko danych wrażliwych jeżeli wcześniej ta zgoda została wyrażona; pozostałe dane osobowe zwykłe są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu – nauki w Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 10. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisu prawa.
 11. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  1. Osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
  2. Podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-09 08:11

Dodanie artykułu - Administrator

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha

 

42-446 Irządze
Irządze 126
woj. śląskie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.