Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Wyświetl stronę główną » Zamówienia Publiczne » Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Podtytuł: ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach"

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00446443/01 z dnia 2022-11-18

2022-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy
,,Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA LEDWOCHA W IRZĄDZACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001030871
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: XX
1.5.2.) Miejscowość: Irządze
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-446
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki
1.5.7.) Numer telefonu: +48797728726
1.5.8.) Numer faksu: +48343543005
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.irzadze@vp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp.irzadze.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
,,Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5587ee21-6711-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446443/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18 12:17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00412554/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.sp.irzadze.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://www.bip.sp.irzadze.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach z siedzibą w Irządzach Nr 126, 42-446 Irządze
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej w Irządzach jest Pani Katarzyna Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „ Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach” Numer postępowania: SP2-26/2/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
􀀀 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
􀀀 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
􀀀 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
􀀀 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
􀀀 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
􀀀 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
􀀀 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna ,,Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach” w ilości ok. 50 000 litrów na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Ledwocha w Irządzach. Ilości oleju opałowego to przewidywane i szacunkowe zapotrzebowanie, które może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykorzystania pełnej ilości oleju.
Zamawiający wymaga, aby dostarczany olej opałowy lekki spełniał warunki jakości zgodne z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016, poz.2008). Ponadto dostarczamy przez Wykonawcę lekki olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011.
1.2. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia:
• − wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg;
• − temperatura zapłonu – min. + 56°C;
• − zawartość siarki – max. 0,100% (m/m)
• − gęstość w temperaturze + 15°C – max. 0,86c/cm3
• - lepkość kinetyczna w temp. 20°C – max. 6,00 mm2/s
• - skład frakcyjny do 250°C destyluje – max. 65%
• - skład frakcyjny do 350°C destyluje – min. 85%
• - tem. Płynięcia – max. -20°C
• - zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg
• Zawartość wody – max. 200 mg/kg
• Olej opałowy powinien zawierać czerwony barwnik oraz znacznik zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia autocysterną zaopatrzoną w pompę rozładunkową z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego oraz wężem rozładunkowym z złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwa. Ilość paliwa wskazana na przepływomierzu będzie ilością dostarczoną do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. Każdorazowa dostawa lekkiego oleju zostanie potwierdzona świadectwem jakości. Dokument taki należy dostarczać przy każdorazowej dostawie przedmiotu zamówienia. Parametry dostarczonego oleju muszą być zgodne ze świadectwem jakości i z obowiązującymi w tym zakresie normami i wymogami dla kotłowni opalanych paliwem płynnym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego oleju opałowego i za ewentualne szkody Zamawiającego wynikłe z tego tytułu.
Każdorazowa prawidłowa dostawa oleju opałowego będzie potwierdzana dokumentem „WZ”, podpisywanym przez osobę przywożącą olej i przedstawiciela Zamawiającego, do którego będzie on dostarczany. Dokument „WZ” powinien zawierać: nazwę Wykonawcy, miejsce i datę dostawy, nazwę wyrobu, jednostkę miary oraz ilość dostarczonego oleju. Jeżeli w toku odbioru ilościowego dostarczonego oleju opałowego zostaną stwierdzone braki ilościowe lub jakościowe dostarczonego oleju, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do odmowy podpisania dokumentu „WZ”, potwierdzającego prawidłowość dostawy oleju opałowego. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych dostarczyć brakującą ilość oleju opałowego lub dostarczyć olej opałowy wolny od wad. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą brakującej ilości oleju opałowego lub dostarczeniem oleju opałowego wolnego
od wad. Po dokonaniu uzupełnienia brakującej ilości oleju lub oleju wolnego od wad przedstawiciele stron sporządzą dokument „WZ”, celem potwierdzenia przyjęcia brakującej ilości. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z dostawą oleju opałowego wymaganego świadectwa jakości lub atestu jakościowego, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, potwierdzającego spełnianie wymagań jakościowych, o których mowa w umowie, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do odmowy odbioru dostarczonego oleju opałowego, aż do momentu dostarczenia przez Wykonawcę świadectwa jakości lub innego dokumentu równoważnego. Za wszelkie ewentualne szkody, powstałe w związku z tymi okolicznościami, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
1.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego ujęte w niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ust. 1 i ust. 2 Pzp:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
b) uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.)
c) zdolności ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca wykaże, że dostarczył w ramach jednej umowy lub zamówienia olej opałowy o łącznej ilości minimum 20 litrów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-28 10:30
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00446443/01 z dnia 2022-11-18
2022-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-02-08 14:08

Edycja artykułu - Administrator

2022-11-28 12:35

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-28 09:45

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:20

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:19

Dodanie załącznika/ załączników - Administrator

2022-11-18 13:11

Dodanie artykułu - Administrator

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha

 

42-446 Irządze
Irządze 126
woj. śląskie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.